حقوق و دستمزد

Payroll

با سیستم حقوق و دستمزد ویوا و به کمک تنظیمات پایه آن، ضرایب و نحوه محاسبه مزایا و کسور را تعریف کنید. احکام کارگزینی و سایر پارامترها را ثبت کنید.سیستم حقوق هر یک از کارکنان را بر اساس کارکرد آنها بطور دقیق محاسبه می کند و شما می توانید منطبق با قوانین، بصورت گروهی یا انفرادی حقوق پرسنل را واریز و به کمک سیستم بصورت اتوماتیک آن را در حسابداری ثبت نمایید
  • ثبت اطلاعات کارکنان و احکام کارگزینی
  • محاسبه عملکرد کارکنان، مزایا، بیمه تامین اجتماعی بر اساس حکم استخدامی و کارکرد
  • تنظیمات محاسبه مزایا، بیمه و مالیات و محاسبه سیستمی هر یک
  • محاسبات بصورت تکی، گروهی، ماهانه و صدور فیش حقوقی