حسابداری

Accounting

بسته نرم افزاری حسابداری ویوا هر آنچه را که از یک سیستم حسابداری توقع دارید برآورده خواهد کرد . با تنظیم کدینگ دلخواه و و تعریف مراکز هزینه و پروژه برای هر حساب می توانید گزارشهای دقیقی از فعالیتهای مالی شرکت را در فرمتهای مختلف استخراج نمایید
  • تعیین ساختارکدینگ با تعداد سطوح دلخواه و تا 100 رقم
  • امکان ایجاد مرکز هزینه و پروژه
  • عملیات پایان روز/ پایان ماه / بستن حسابها پایان سال
  • دفاتر، تراز، ترازنامه، عملکرد سود و زیان و سایر گزارشهای حسابداری منطبق با قوانین و فرمتهای استاندارد