ادامه خبر

News

خبر روز

1396/10/09
کاوشگران اطلاعات ویوا رایان

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان در باره ی لایحه بودجه سال ۹۷ دارای ۱۱ مسئله اساسی می باشد از احتمال ۱۲۰۰ تومانی شدن قیمت بنزین خبر می دهد.  کاظم جالی در مصاحبه با خانه ملت، در بیان فقرزدایی لایحه بودجه سال ۹۷ توضیح داد: دولت در صدد می باشد دهک هایی از جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف نماید تا به مقدار پرداختی به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی می باشند یا افرادی که درآمد کافی ندارند یا فاقد درآمد می باشتد، بیافزاید. رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان نمود: موضوعی که در این خصوص مطرح می باشد این است که مکانیزم لازم برای این کار مشخص نمی باشد و به ریز تعیین نگردیده است که چه میزان به هر خانوار پرداخت خواهد شد وی توضیح داد: افزایش قیمت های حامل های انرژی که در تبصره 18 لایحه بودجه آورده شده است در خصوص فقرزدایی نیست بلکه در این تبصره آمده است ۱۷ هزار و  400 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش اشتغال زایی داده شود