مدیریت نقدینگی

Cash flow

وجوه نقد؛ حسابهای بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی شرکت را بصورت کاملا دقیق رصد کنید . وضعیتهای مختلف چکها و گردش وجوه نقد را در فرمهایی ساده و کارا ثبت و پیگیری نمایید.
  • مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی و اعلام وضعیت چک ها
  • تعریف صندوق، تنخواه گردان و مدیریت گردش وجوه نقد
  • تعریف و مدیریت حسابهای بانکی
  • اعمال محدودیت های کاربری و مالی