بسته جامع

Comprehensive

با استفاده از بسته جامع مالی ویوا می توانید کلیه فعالیتهای مالی شرکت را در محیطی کاملا یکپارچه و تعاملی به سادگی مدیریت نمایید.
  • مدیریت کاربران و دسترسیها، تنظیم پارامترها و اطلاعات پایه سازمان
  • مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی و طرف حسابها
  • مدیریت انبارها و کالاها و کنترلهای تعدادی و مبلغی
  • مدیریت فرآیندهای خرید و فروش و ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان
  • مدیریت نقدینگی و حسابهای بانکی، صدور و دریافت چکهای بانکی
  • محاسبه و ثبت حقوق و دستمزد کارکنان و اسناد حسابداری و بیمه و مالیات حقوق کارکنان
  • گزارشهای مالی و مدیریتی ترکیبی و تلفیقی و اعمال کنترلهای خاص
  • تعیین ساختار کدینگ و حسابهای مرتبط با سایر زیرسیستمها و تنظیمات جهت ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری